Υποενότητα 7.3: Εφαρμογές των δομών επιλογής

  • Confirm interaction
  • Εμφωλευμένες δομές επιλογές
  • Μετατροπέας θερμοκρασίας

Η confirm interaction

confirm είναι μια μέθοδος JavaScript που εμφανίζει ένα πλαίσιο μηνύματος μαζί με ένα κουμπί OK και και ένα  Cancel.

Confirm interaction

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ Ok η JavaScript επιστρέφει true, ενώ αν κάνει κλικ στην επιλογή Cancel επιστρέφει  false.

Έτσι, αυτή η έτοιμη μέθοδος μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε διαφορετικές ενέργειες με βάση την επιλογή του χρήστη. 

Στον παρακάτω κώδικα η λογική είναι: Έχουμε μια μεταβλητή που περιέχει τη μέθοδο confirm. Σύμφωνα με την είσοδο του χρήστη, αν αυτή η μεταβλητή γίνει  true, ακολουθεί μια δέσμη ενεργειών, αλλιώς ακολουθεί μια άλλη.

Παρατηρήστε ότι εδώ χρησιμοποιούμε τη σύνταξη if (likeBananas). Αυτή είναι ισοδύναμο με τη if (likeBananas==true)

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>The confirm interaction </title>
  </head>
  <body>
    <h3> The confirm interaction</h3>
    <script>
         var likeBananas;
         /*We're using confirm() to prompt the user for a boolean value*/
         likeBananas = confirm("Do you like bananas? ([OK] for yes, [Cancel] for no)");
         /*On next line we check the value and ... */
         if (likeBananas) {
                 /*on next line write some output if the value was true*/
                 document.write("You like Bananas!")
         } else {
                 /*on next line write some output if the value was false*/
                 document.write("You don't like babanas!")
         }
         /*The code outside the curly braces of the if else statement will always run.*/
         console.log ("Whether or not you had bananas, have a good day!");
    </script>
  </body>
</html>

Άσκηση

  1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κώδικα, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο και αποθηκεύστε το ως exersice07.3.01.html στον φάκελο "Exercises".
  2. Αντιγράψτε τον παραπάνω κώδικα και επικολλήστε τον στο νέο αρχείο.
  3. Αποθηκεύστε το αρχείο. Πειραματιστείτε με την αλλαγή των τιμών των μεταβλητών.