Υποενότητα 6.3: Τύποι δεδομένων JavaScript

  • Αριθμός - Number
  • Συμβολοσειρά - String
  • Λογική - Boolean
  • Τελεστές - Operators

Τύπος δεδομένων

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δεδομένων στη JavaScript, οι οποίοι μπορούν να εισαχθούν σε μια μεταβλητή. Αυτά είναι:

  1. Αριθμός - Number
  2. Συμβολοσειρά - String
  3. Λογικός - Boolean
Αριθμός

Ο τύπος δεδομένων αριθμού αποτελείται από οποιονδήποτε αριθμό με ή χωρίς δεκαδικά ψηφία.

var number1 = 12.35;
var number2 = 123;
var bigNumber = 123e4; /*1230000*/
var smallNumber = 123e-4; //0.0123
Συμβολοσειρά

Ο τύπος συμβολοσειράς είναι οποιοσδήποτε τύπος κειμένου. Το κείμενο πρέπει να περιβάλλεται με double quotes " " ή single quotes ' '. Σημειώστε ότι τα εισαγωγικά δεν εμφανίζονται στη σελίδα. Εάν πρέπει να εμφανίσετε εισαγωγικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε επιπλέον εισαγωγικά που δεν πρέπει να είναι του ίδιου τύπου που χρησιμοποιήσατε για το όνομα της μεταβλητής. Για παράδειγμα, εάν είχατε το εξής:var name = "This is my name", και θέλετε να εμφανίσετε εισαγωγικά εσωτερικά του κειμένου, θα πρέπει να γράψετε: var name = " 'This is my name ' ".

var firstName = "Vasilis"; /*Vasilis*/
var lastName = 'Palilis'; //Palilis
var message = "It's alright"; //It's alright

Λογικός

Ο Λογικός - Boolean τύπος περιέχει μόνο δύο τιμές, true ήfalse. Οι λογικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται στις δομές επιλογής όπως θα δούμε αργότερα στο μάθημα.

var p = true;
var q = false;
var myBool = true; /*Boolean type*/
var myString = "true"; //String type

Ο τύπος μια μεταβλητής μπορεί να αλλάξει

Αν ορίσετε:

var myVar = "true";

και στη συνέχεια:

var myVar = true;

 ο τύπος της μεταβλητής αλλάζει αμέσως από "string" σε "boolean".

JavaScript "typeof()"

Η JavaScript έχει μια συνάρτηση που μας δίνει τον τύπο μιας μεταβλητής. Αυτός είναι η  typeof() .
Δοκιμάστε αυτό στην κονσόλα σας. Πηγαίνετε και πληκτρολογήστε typeof(3)ή typeof (true). Τι παρατηρείτε?

Exercise

  1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κώδικα, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο και αποθηκεύστε το ως exersice06.3.01.html στον φάκελο "Exercises".
  2. Αντιγράψτε τον παραπάνω κώδικα και επικολλήστε τον στο νέο αρχείο..
  3. Αποθηκεύστε το αρχείο. Έχετε τη σελίδα σας HTML με τους τύπους μεταβλητών JavaScript. Μπορείτε να πειραματιστείτε σε αυτό!

Κώδικας: