Υποενότητα 6.3: Τύποι δεδομένων JavaScript

 • Αριθμός - Number
 • Συμβολοσειρά - String
 • Λογική - Boolean
 • Τελεστές - Operators

Μέθοδοι αριθμών και συμβολοσειρών

Μέθοδοι συμβολοσειρών

Η JavaScript διαθέτει μεθόδους συμβολοσειρών. Αυτές οι μέθοδοι είναι πολύ χρήσιμες όταν εργάζεστε με αυτές.

 • String length: .length. Αυτό μας δίνει το μήκος μιας συμβολοσειράς που σημαίνει πόσους χαρακτήρες έχουμε.
 • indexOf() . Αυτό μας δίνει τη θέση της πρώτης εμφάνισης ενός συγκεκριμένου κειμένου ή συμβόλου στη συμβολοσειρά, ξεκινώντας την καταμέτρηση από το 0. Εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, επιστρέφει -1.
 • Slice(). Χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο όταν θέλουμε να εξάγουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα της συμβολοσειράς. Καθορίζουμε την αρχική και την τελική θέση της συμβολοσειράς που θέλουμε να εξαγάγουμε. Η καταμέτρηση αρχίζει από το μηδέν. Εάν χρησιμοποιούμε θετικούς αριθμούς, τότε η μέτρηση ξεκινά από την αρχή, ενώ εάν χρησιμοποιούμε αρνητικές τιμές ξεκινάει από το τέλος.
 • Substring(). Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με το slice () αλλά δεν δέχεται αρνητικές τιμές. Στην substring() καθορίζουμε μόνο τη θέση εκκίνησης. Η δεύτερη τιμή αντιπροσωπεύει το μήκος της συμβολοσειράς που θέλουμε να εξαγάγουμε.

var str = "HTML, CSS, JavaScript";
var sln = str.length; /* 21 */
var pos = str.indexOf("C"); /* 6 */
var res = str.slice(6, 9); /* CSS */

Μέθοδοι αριθμών

Η JavaScript έχει μεθόδους αριθμών που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή μεταβλητών σε αριθμούς.
Μερικά παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι:

 • parseInt(). Αυτή μετατρέπει έναν αριθμό ή μια συμβολοσειρά σε έναν ακέραιο αριθμό.
 • parseFloat(). Αυτή μετατρέπει έναν αριθμό ή μια συμβολοσειρά σε έναν πραγματικό αριθμό.
 • toString() . Αυτή μετατρέπει έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά
 • toPrecision(). Αυτή  στρογγυλοποιεί έναν αριθμό. Για παράδειγμα 7.89 toPrecision(2) δίνει 7.9.

Επίσης, η JavaScript έχει τελεστές που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μαθηματικών εργασιών.
Παραδείγματα:

 • Math.random(). Μας δίνει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ [0,1).
 • Math.sqrt(). Μας δίνει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού
var a = 12.345;
var x = a.toPrecision(3); /* 12.3 */
var y = Math.sqrt(16); /* 4 */
var z = Math.random()*10; /* */
var randomInt = parseInt(z) /* an integer between 0 and 9 */

Exercise

 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κώδικα, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο και αποθηκεύστε το ως exersice06.3.03.html στον φάκελο "Exercises".
 2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε τον στο νέο αρχείο.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο. Έχετε τη σελίδα σας HTML με τις μεθόδους. Μπορείτε να πειραματιστείτε σε αυτή!

Κώδικας: