Σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα

Στη διεθνή αλλά και στην εγχώρια πρακτική το Moodle χρησιμοποιείται σε διαφορετικών ειδών εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ας τις δούμε αναλυτικά.

Μεικτή μάθηση (Blended learning)

Θεωρητικά σημεία ... 

Στη μεικτή μάθηση το Moodle μάθημα δρα επικουρικά - συμπληρωματικά στα της  δια ζώσης τάξης. Χρησιμεύει κυρίως ως αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού και οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην κατανόηση και την εξάσκηση των μαθητών. Οι εργασίες στο Moodle, τα κουίζ και το βαθμολόγιο γλυτώνουν από πολλή γραφειοκρατία δάσκαλο και μαθητές. 

Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom)

Θεωρητικά σημεία

Η ανεστραμμένη είναι μια μεικτή τάξη όπου η εκμάθηση της «θεωρίας» ανατίθεται καταρχήν και απευθείας στους μαθητές και στην τάξη υφίστανται οι δραστηριότητες κατανόησης, εξάσκησης κλπ. Το Moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την τάξη μιας και παρέχει τη δυνατότητα να υπάρξουν εμπλουτισμένοι πόροι για τη μελέτη και μετά από αυτήν για την αξιολόγηση. Οι εργασίες στο Moodle, τα κουίζ και το βαθμολόγιο γλυτώνουν από πολλή γραφειοκρατία δάσκαλο και μαθητές.

Εξ αποστάσεως μάθηση (e – learning)

Θεωρητικά σημεία

Η απουσία φυσικής παρουσίας χαρακτηρίζει τις υπόλοιπες μορφές e-learning.

    • Η σύγχρονη επικοινωνία - synchronous e learning σε προκαθορισμένες χρονικά τηλεσυναντήσεις καλύπτει την ανάγκη επίλυσης αποριών των μαθητών και τη δυνατότητα συντονισμού στον δάσκαλο.
    • Παράλληλα, αλλά και ανεξάρτητα από αυτή, υφίσταται και η ασύγχρονη επικοινωνία -  asynchronous e learning, κυρίως μέσω φόρουμ, με τους ίδιους στόχους.
    • Τέλος η αυτοεκπαίδευση - self study συνιστά μια ειδική κατηγορία μιας και απουσιάζει εντελώς ο δάσκαλος.

Προφανώς όσο πιο απομακρυσμένος είναι ο δάσκαλος, τόσο καλείται το Moodle μάθημα να υποκαταστήσει την απουσία του, καλύπτοντας κάθε πιθανή απαίτηση δυσκολία του μαθητή εξαρχής.  

Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα - MOOCS 

Θεωρητικά σημεία

Η ιδιαιτερότητα των MOOCs, της ασύγχρονης μαζικής τηλεκπαίδευσης ανέδειξε την ιδιαίτερη αξία της αξιολόγησης ισοτίμων (peer assessment) και  το αντίστοιχο εργαλείο του Moodle, το workshop, είναι πρόκληση για κάθε δημιουργό Moodle μαθήματος.

Last modified: Friday, 6 October 2017, 2:25 PM