Υποενότητα 11.2: Το χρώμα στο Gimp

  • The RGB color model
  • The HSV color model
  • Color picker - Color selectors

Το μοντέλο χρώματος RGB

Έχουμε ήδη μελετήσει τα μοντέλα - models RGB και RGBA.

Στην επόμενη ενότητα - module, θα μάθουμε πώς να συνθέσουμε μια εικόνα από τα συστατικά της R, G, B, τα κανάλια- channels τους όπως καλούνται στο Gimp. Σημειώστε ότι στα κανάλια Gimp τα κανάλια Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε είναι άχρωμα - grayscaled.

Το εργαλείο επιπέδων - Levels tool

Το εργαλείο  Level tool μπορεί να τροποποιήσει το εύρος έντασης - intensity range του ενεργού στρώματος / επιλογής - layer/selection σε κάθε κανάλι. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για να αλλάξει την αντίθεση-contrast  και να κάνει μια εικόνα πιο φωτεινή - lighter ή πιο σκοτεινή- darker.

Let's correct the color cast of an image:

  • Το ιστόγραμμα δείχνει πόσα σκοτεινά (αριστερά) εικονοστοιχεία και πόσα φωτεινά εικονοστοιχεία (δεξιά) βρίσκονται στην εικόνα.
  • Για να προσθέσουμε περισσότερα φωτεινά εικονοστοιχεία στην εικόνα, σύρουμε τον λευκό δρομέα στο τελικό σημείο του ιστότοπου.
  • Όταν μετακινούμε τον μαύρο δρομέα προς τα δεξιά θα περικόπτουμε - clip τα σκοτεινά εικονοστοιχεία. Ο όρος "clip" σημαίνει απώλεια πληροφοριών χρώματος (αν και μπορεί να μην είναι αισθητή). 
  • Θα επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία για το ιστόγραμμα κάθε καναλιού.

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο του βίντεο στη διεύθυνση: courseGimp>xcfFiles>image5.xcf

Exercise

  1. Ανοίξτε το αρχείο "lake-3046965_1920.jpg" στο φάκελο "courseGimp> freeImages" με το Gimp και αποθηκεύστε το ως exersice11.2.01.xcf στο φάκελο "courseGimp>exercises".
  2. Ανοίξτε το εργαλείο "Levels tool".
  3. Τροποποιήστε και αποθηκεύστε το αρχείο. Η νέα εικόνα πρέπει να είναι όπως όπως η παρακάτω εικόνα::

Λύση:

Red channel: black slider = 1, black slider = 225
Green channel: black slider = 19, black slider = 216
Blue channel: black slider = 1, black slider = 226