Πηγές και Δραστηριότητες του Moodle


Στο γλωσσάρι αυτό θα βρείτε τα είδη των πηγών και των δραστηριοτήτων του Moodle καθώς και μια σύντομη εξήγηση αυτών. Το υλικό του γλωσσαρίου προέρχεται από τον «Πρακτικό Οδηγό Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», των Σουλτάνα Κάργα και Αικατερίνη Κατσάνα (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008).
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

A

Activities


Administration

Διαχείριση

Assignments


B

Backup

Αντίγραφο ασφαλείας

C

Calendar

Ημερολόγιο

Choice


E

Edit

Επεξεργασία

F

Files

Αρχεία

Forum


G

Game

Παιχνίδι

Glossary


Grades

Βαθμοί

Groups

Ομάδες

I

Import

Εισαγωγή

L

Latest news

Τελευταία νέα

Lesson


Logs

Reports, αναφορές

M

Messages

Μηνύματα

My courses

Τα μαθήματά μου

P

People

Άτομα

Q

Questions

Ερωτήσεις

Quiz


R

Reports

Αναφορές

Reset

Επανεκκίνηση

Resources

Πηγές πληροφοριών

Restore

Επαναφορά

S

Search forums

Αναζήτηση σε ομάδες συζήτησεων

Settings

Ρυθμίσεις

Survey


U

Upcoming events

Επερχόμενα γεγονότα

W

WorkshopPage:  1  2  3  4  (Next)
  ALL