1η μέρα - Θεωρητικό μέρος

Σε μία πλατφόρμα moodle είναι δυνατόν να υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά συνήθως οργανώνονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Για παράδειγμα το μάθημά μας ονομάζεται "Σεμινάριο Moodle" (σύντομο όνομα Σεμινάριο) και ανήκει στην κατηγορία "Βιβλιοθήκη".

Το moodle υποστηρίζει διάφορες ομάδες χρηστών, αυτές που συναντούμε πιο συχνά είναι:
  • ο Διαχειριστής συστήματος (ο οποίος έχει και πλήρη δικαιώματα πρόσβασης τόσο στο σύστημα, όσο και στα μαθήματα),
  • ο Δημιουργός μαθήματος (ο οποίος έχει δικαιώματα δημιουργίας και επεξεργασίας μαθημάτων σε μία ή περισσότερες κατηγορίες),
  • ο Εκπαιδευτής μαθήματος (ο οποίος έχει δικαιώματα επεξεργασίας ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων) και
  • ο Χρήστης - μαθητής (ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ή περισσότερα μαθήματα).

Συνήθως οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει εγγραφή σε ένα moodle και να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό χρήστη. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι ο χρήστης να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον εγγραφεί στην πλατφόρμα μπορεί να δει κάποιο μάθημα ως επισκέπτης ή να εγγραφεί σε αυτό και να συμμετάσχει κανονικά. Ο επισκέπτης έχει περιορισμένη πρόσβαση στο μάθημα και δεν μπορεί να λάβει μέρος σε δραστηριότητες όπως οι Ομάδες συζήτησης, οι εργασίες κτλ.

Προκειμένου, κάποιος χρήστης να λάβει δικαιώματα εκπαιδευτή θα πρέπει είτε ο Διαχειριστής του συστήματος, είτε ο Δημιουργός του μαθήματος, είτε ο Εκπαιδευτής του μαθήματος να του τα παραχωρήσει.

Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM