Εισαγωγή πηγών - Δραστηριοτήτων

Για να κάνουμε οποιαδήποτε προσθήκη πρέπει να είμαστε σε κατάσταση επεξεργασίας. Επιλέξτε «Επεξεργασία» είτε από το block «Διαχείριση» είτε από το επάνω και δεξιά μέρος της οθόνης σας. Η οθόνη σας αλλάζει και βρίσκεται πλέον σε κατάσταση επεξεργασίας. Μέσα σε κάθε πλαίσιο του κεντρικού τμήματος βρίσκονται δυο αναπτυσσόμενα μενού που σας βοηθούν να προσθέσετε διάφορες Πηγές πληροφοριών ή Δραστηριότητες όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Προσθήκη πηγής πληροφοριών

Προσθήκη δραστηριότητας

Επιλέξτε, λοιπόν, Προσθήκη πηγής πληροφοριών... ή Προσθήκη δραστηριότητας ... στο πλαίσιο που θέλετε να κάνετε την καταχώρηση (εβδομάδα ή θεματική ενότητα) και την Πηγή που θέλετε να καταχωρήσετε.

Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM