Εισαγωγή

Ένα (ακόμα) από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του Linux είναι ο τρόπος που χειρίζεται/ αποθηκεύει τις ρυθμίσεις και η ευελιξία που παρέχει στην τροποποίησή τους. Όλες οι ρυθμίσεις στο Linux αποθηκεύονται σε αρχεία κειμένου τα οποία είναι προσβάσιμα και τροποποιήσιμα (εφόσον φυσικά ο χρήστης έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα). Στα συστήματα Linux υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να τροποποιήσει ρυθμίσεις. Ο πρώτος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσει εργαλεία που του παρέχονται από το γραφικό περιβάλλον (παράθυρα ιδιοτήτων/ ρυθμίσεων) και ο δεύτερος να χρησιμοποιήσει την κονσόλα. Επιπλέον, εάν ο χρήστης επιλέξει τη χρήση της κονσόλας έχει δύο επιλογές: είτε να χρησιμοποιήσει τη σχετική εντολή (αν υπάρχει) ή να τροποποιήσει άμεσα το κείμενο στο αρχείο των ρυθμίσεων.

Τα ζητήματα “ποιο αρχείο πρέπει να τροποποιήσω” και “ποια τιμή πρέπει να δώσω στην παράμετρο” δεν μπορούν να απαντηθούν γενικά, αφού εξαρτώνται από την εκάστοτε διανομή. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε κάποιες απλές ρυθμίσεις. Γενικότερα θα πρέπει να ανατρέχετε στην τεκμηρίωση της διανομής που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στα αρχεία ρυθμίσεων θα πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή διότι μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στο σύστημά σας.

Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM