Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://chrome.google.com/webstore/category/extensions για να ανοίξετε τον πόρο.