Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις προηγμένα Javascript χαρακτηριστικά όπως οι συναρτήσεις βέλους – arrow functions, οι κλάσεις - classes, η σημειογραφία JSON και τη χρήση τους στη επεξεργασία δεδομένων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 7.1: Εισαγωγή στην ES6

  • διαφοροποιείς ανάμεσα στις λέξεις κλειδιά "var" και "let"
  • ανακαλύψεις την έννοια των συναρτήσεων βέλους – arrow functions
  • χρησιμοποιήσεις απλές συναρτήσεις βέλους

Υποενότητα 7.2:  Κλάσεις JavaScript

  • εξηγείς τι είναι κλάση - JavaScript class 
  • διαφοροποιείς ανάμεσα στη δήλωση - declaration και στην έκφραση - expression μιας κλάσης
  • χρησιμοποιείς τη συνάρτηση δόμησης - constructor και μεθόδους - methods σε μια κλάση
  • δημιουργείς αντικείμενα - objects χρησιμοποιώντας κλάσεις

Υποενότητα 7.3:  Σημειογραφία αντικειμένων.

  • εξηγείς τι είναι JSON 
  • προσπελαύνεις τα αντικείμενα - objects και τα στοιχεία των λιστών - arrays σε μια δομή JSON
  • μορφοποιείς - format και επαληθεύεις - validate JSON data
Key concepts
 • JavaScript arrow function
 • JavaScript class
 • JavaScript JSON
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Monday, 30 July 2018, 9:56 PM