Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις τη λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης του p5.js,  τα βασικά του σχήματα και τον χρωματισμό.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 8.1: p5.js Εισαγωγή

  • περιγράφεις τη λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης p5.js
  • εκκινείς ένα web project για να χρησιμοποιήσεις τη βιβλιοθήκη p5.js
  • εφαρμόσεις τους συνδέσμους p5.js σε μια ιστοσελίδα

Υποενότητα 8.2: p5.js Τα Βασικά

  • δημιουργήσεις ένα χώρο εργασίας για το έργο σου
  • διαφοροποιείς ανάμεσα στη setup() και την draw() συναρτήσεις
  • χρησιμοποιείς τη συνάρτηση createCanvas()
  • γράφεις κώδικα για να σχεδιάσεις τα βασικά σχήματα 
  • γράφεις κώδικα για να κινήσεις τα σχήματα 

Υποενότητα 8.3: Χρώματα

  • γράφεις κώδικα για να χρωματίσεις τα σχήματα 
  • προσθέτεις διαφάνεια - transparency
  • εφαρμόζεις τις συναρτήσεις push() και pop() functions του p5.js
Key concepts
 • p5- setup() 
 • p5 - draw()
 • p5- creaeCanvas()
 • p5- primitive shapes
 • p5- coloring
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Monday, 30 July 2018, 10:37 PM