Μπορούμε να εξάγουμε το αρχείο .aup ως .mp3, αυτή είναι η κοινή μορφή που χρησιμοποιείται στο WEB:

Ας συγκρίνουμε το αρχείο .aup με το αρχείο .mp3

Last modified: Monday, 26 March 2018, 5:46 PM