Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά CSS I

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξοικειωθείς με  βασική ιδέα για το CSS, να κατανοήσεις πώς να το χρησιμοποιείς και να εφαρμόσεις όσα έμαθες για να βελτιώσεις την εμφάνιση των ιστοσελίδων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 3.1: Εισαγωγή στο CSS

  • εκτιμάς την έννοια της βελτίωσης της εμφάνισης με το CSS
  • γράφεις σχόλια στον κώδικα (/*…*/)
  • κατανοείς τον κανόνα “Selector{ Property: Value;}

Υποενότητα 3.2: Εισαγωγή CSS

  • χρησιμοποιείς τη style attribute σε στοιχεία HTML elements – inline style
  • χρησιμοποιείς ένα <style> στοιχείο στη <head> περιοχή – internal stylesheet
  • χρησιμοποιείς ένα εξωτερικό -external αρχείο stylesheet - CSS file
  • κατανοείς την προτεραιότητα των κανόνων (inline>internal>external)

Υποενότητα 3.3: Applying CSS

  • χρώματα- Colors
  • Google fonts
  • εικονίδια-Font Awesome
  • Box model
Key concepts
Last modified: Monday, 12 March 2018, 9:57 AM