Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά JavaScript I

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις τις βασικές έννοιες της JavaScript, να κατανοήσεις τον τρόπο χρήσης τους και να εφαρμόσεις όσα έμαθς για τη δημιουργία απλών διαδραστικών αρχείων JavaScript.    

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 6.1:  Εισαγωγή στη JavaScript

  • κατανοείς πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η JavaScript
  • εκτιμήσεις τη δημοτικότητα της JavaScript
  • να διαφοροποιείς τη λειτουργικότητα των HTML, CSS και JavaScript (η JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού)

Υποενότητα 6.2: Απλό αρχείο JavaScript 

  • εισάγεις κώδικα JavaScript στο αρχείο HTML
  • γράφεις απλό script (alert interaction) στο head του αρχείου HTML
  • χρησιμοποιείς μεταβλητές και απλό script (prompt interaction) στο τέλος του HTML body
  • γράφεις σχόλια στον κώδικα
  • εκτιμάς τη χρήση εργαλείων προγραμματιστών (console)

Υποενότητα 6.3:  Τύποι δεδομένων JavaScript  

  • κατανοείς τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων στη JavaScript (αριθμός, συμβολοσειρά, Boolean)
  • αλλάζεις την τιμή μιας μεταβλητής
  • χρησιμοποιείς τους αριθμούς, τις συμβολοσειρές και τις μεθόδους τους
Λέξεις κλειδιά

JS - variable
JS - output
JS - data types
JS - comments

Last modified: Thursday, 15 March 2018, 12:15 PM