Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά JavaScript II

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εκμάθηση του μοντέλου προγραμματισμού που βασίζεται σε συμβάντα και των βασικών εννοιών λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις "if" και τους κατάλληλους τελεστές.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 7.1: Το μοντέλο προγραμματισμού που βασίζεται σε συμβάντα

  • χρησιμοποιείς εξωτερικό αρχείο JavaScript
  • κατανοείς την έννοια των συμβάντων
  • κατανοείς τον τρόπο χρήσης των συναρτήσεων
  • χρησιμοποιείς τις μεθόδους JavaScript - HTML για να εκτελέσεις συμβάντα

Υποενότητα 7.2: Λαμβάνοντας αποφάσεις

  • συγκρίνεις ομοειδή αντικείμενα
  • λαμβάνεις αποφάσεις χρησιμοποιώντας τις δομές επιλογής
  • χρησιμοποιείς λογικούς τελεστές

Υποενότητα 7.3: Εφαρμογές των δομών επιλογής

  • χρησιμοποιείς τις δομές επιλογής στην confirm interaction
  • χρησιμοποιείς εμφωλευμένες δομές επιλογής
  • χρησιμοποιείς τις δομές επιλογής σε προβλήματα μετατροπής θερμοκρασίας

 

Λέξεις κλειδιά

Last modified: Monday, 19 March 2018, 5:50 PM