Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά Πίνακες, div - span

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η να μάθεις  νέα στοιχεία ΗΤΜL (πίνακας, Div, Span) και CSS (πίνακες CSS, float, clear), να κατανοήσεις τον τρόπο χρήσης τους και να εφαρμόσεις όσα έμαθες για τη δημιουργία μιας όμορφης  ιστοσελίδας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:
Υποενότητα 5.1: HTML σε Πίνακες

  • κατανοείς τα στοιχεία ενός πίνακα (head, body…)
  • κατασκευάζεις ίνακες

Υποενότητα 5.2: CSS σε Πίνακες

  • εφαρμόζεις κοινώς χρησιμοποιούμενες ιδιότητες στυλ (color, border, width height, positioning…)
  • εφαρμόζεις κανόνες κλάσεων

Υποενότητα 5.3: Χρήσιμα στοιχεία

  • γνωρίζεις τη λειτουργία και τη χρήση του <div>
  • γνωρίζεις τη λειτουργία και τη χρήση των <float > και <clear>
  • γνωρίζεις τη λειτουργία και τη χρήση του <span>
Λέξεις κλειδά
Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 10:52 PM