Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά JavaScript III

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθετε σχετικά με τις λίστες – στοιχειοσειρές της JavaScript και τις βασικές επαναληπτικές δομές  "για" και "όσο" με τους κατάλληλους τελεστές.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 8.1: Λίστες JavaScript

  • κατανοείς και να χρησιμοποιείς τη δομή δεδομένων της λίστας JavaScript
  • δημιουργείς μια λίστα JavaScript
  • χρησιμοποιείς μερικές κοινές μεθόδους λιστών JavaScript (push, shift, [], ...)

Υποενότητα 8.2: Επαναληπτικές δομές

  • χρησιμοποιείς την επαναληπτική δομή «για- for»
  • χρησιμοποιείς την επαναληπτική δομή «όσο- while»

Υποενότητα 8.3: Καταμέτρηση λέξεων

  • εφαρμόσεις τα ανωτέρω στη δημιουργία καταμετρητή λέξεων
Λέξεις κλειδιά

Last modified: Wednesday, 21 March 2018, 9:55 AM