Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά CSS II

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις περισσότερες ιδιότητες CSS, να κατανοήσεις πώς να τις χρησιμοποιείς και να εφαρμόσεις όσα έχεις μάθει για τη δημιουργία μιας όμορφης γραμμής πλοήγησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 4.1 Επιλογείς

  • Χρησιμοποιείς id για μορφοποίηση
  • Χρησιμοποιείς κλάσεις (classes) και πολλαπλές κλάσεις για στυλ
  • Εφαρμόζεις στυλ σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο (ul li)
  • Ομαδοποιείς τους επιλογείς για να εφαρμόσεις στυλ

Υποενότητα 4.2 Ψευδο-κλάσεις και CSS Display

  • Χρησιμοποιείς ψευδο-κλάσεις ( pseudo- classes hover, visited…)
  • Χρησιμοποιείς τις ιδιότητες CSS εμφάνισης (display inline or block)

Υποενότητα 4.3 CSS σε γραμμή πλοήγησης

  • Εφαρμόζεις στυλ σε Γραμμής πλοήγησης (Navigation bar)
Λέξεις κλειδιά
Last modified: Monday, 12 March 2018, 10:11 AM